Postępowanie przetargowe na roboty budowlane – REMONT KOLEKTORA TŁOCZNEGO

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE
NA ROBOTY BUDOWLANE

  „Remont odcinka kolektora tłocznego ścieków DN800 w Kościelnej Wsi k/Kalisza
metodą rękawa termoutwardzalnego
wraz z wymianą zużytej armatury oraz uszczelnieniem komór
od komory W7 do końcówki rur PEHD”

ogłasza
Spółka Wodno-Ściekowa „PROSNA”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, według zasad zawartych w załącznikach:

Ogłoszenie postępowania przetargowego

Wzór umowy

PRZEDMIAR ROBÓT

pozostałe dokumenty do wglądu w siedzibie Spółki  

oferta ważna do 03-03-2020 r.

 przeprowadzanego zgodnie z Art. 701 i następnych Kodeksu Cywilnego

(odwołanie do poszczególnych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) ma charakter pomocniczy)

Data ogłoszenia: 27 stycznia 2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

1) Informujemy, że dopuszczamy termin wykonania zadania do dnia 31.08.2020r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 19.02.2020

 Pytanie nr 1:

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu opisanego w pkt. XI 2. Ogłoszenia dotyczącego załączania do oferty Pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie aktu notarialnego. Prośbę swą motywujemy tym, iż zapis dotyczący przedstawienia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego co do zasady nie jest wymagany w przypadku Wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia i/lub np. podpisania Umowy Konsorcjum a stanowi jedynie utrudnienie dla Wykonawców, których chcieliby uczestniczyć w niniejszym postępowaniu jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Ponad to zwracamy uwagę, iż pełnomocnictwo w formie notarialnej jest szczególną formą pełnomocnictwa wymagana w sytuacji, gdy takowa forma wymagana jest dla danej czynności prawnej, co w tym przypadku nie występuje. 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w pkt. XI Ogłoszenia postępowania przetargowego

Pytanie nr 2:

Czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż w związku z zapisami par. 5 pkt. 3 i 4 – 02 Umowy, kontrakt ma charakter ryczałtowy  i  Zamawiający  odstępuje od wymogu załączania do oferty Kosztorysu ofertowego? Proponujemy, aby wskazany w dokumentacji Kosztorys w formie uproszczonej stanowić załącznik do umowy, a dane w nim zawarte, tj. stawki RMS i narzutów miały jedynie charakter pomocniczy i służyły jedynie jako podstawa do rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych.

 Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w §5 pkt.4 i §20 Umowy, oferent jest zobowiązany do przedłożenia kosztorysu ofertowego. 

Pytanie nr 3:

Czy w przypadku, gdy po demontażu armatury wskazanej przez Zamawiającego w dokumentacji i technicznej jako armatury przewidzianej do powtórnego montażu, okaże się, że jej stan techniczny nie spełnia wymogów i należałoby wymienić dany element na nowy, Zamawiający rozliczy to jako roboty dodatkowe?

 Tak, Zamawiający rozliczy jako roboty dodatkowe na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wskaże miejsce poboru wody do celów renowacyjnych, której pobór będzie odbywał się poprzez opomiarowany hydrant?

Tak, Zamawiający wskaże miejsce poboru wody do celów renowacyjnych

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli terenów, przez które przebiega rurociąg, na wejście i wykonanie wykopów oraz robót w wykopach ? Dotyczy to zwłaszcza miejsc, gdzie na trasie rurociągu występują zakręty.

 Zgody właścicieli na wejścia w teren są po stronie Zamawiającego, w zakresie jakie przewidziano w dokumentacji projektowej 

Pytanie nr 6:

Z uwagi, że zakres kontraktu dotyczy robót na sieci sanitarnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę w pkt IX B c) ogłoszenia przetargowego wymagań posiadanych uprawnień kierownika robót na uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych

Zamawiający wprowadza zmianę w pkt. IX B c: zamiast „uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej” ma być: „uprawnienia w specjalności sieci sanitarnych”

Pytanie nr 7:

Ze względu na tożsamy sposób wykonania renowacji rękawem filcowym instalowanym metodą inwersji dla rurociągów kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie referencji z renowacji rurociągów grawitacyjnych przez wykreślenie w ogłoszeniu przetargowym w pkt IX B b) słowa „tłocznego”

 Zamawiający wprowadza zmianę dodając do pkt. IX B b po słowie „tłocznego” słowa: „lub grawitacyjnego”

Pytanie nr 8:

Z uwagi na możliwy znaczny zakres robót podwykonawczych np. budowa i utrzymanie bypassu, roboty wykopowe i odtworzeniowe, których wartość może wynieść 50% lub więcej wartości kontraktu, Wykonawca zwraca się z prośba o usunięcie lub korektę zapisów 10 pkt l umowy

 Zamawiający wprowadza zmianę w §9 pkt.1 Umowy – zamiast 25% ma być 35%.

Pytanie nr 9:

Czy teren inwestycji obejmuje również tereny prywatne? Jeśli tak to czy Zamawiający ma uregulowane sprawy własnościowe w zakresie działek, na których będzie układany by pass oraz przeprowadzane renowacje komór?

Zgody właścicieli na wejścia w teren są po stronie Zamawiającego, w zakresie jakie przewidziano w dokumentacji projektowej

Pytanie nr 10:

 Czy będą pobierane opłaty za zajęcie terenu podczas realizacji inwestycji?

–  za zajęcie terenu dla dróg tymczasowych?

–   ułożonego bypassu ?

–  zajęcia terenu przy renowacji komór?

Zgody właścicieli oraz opłaty za pozwolenie wejścia w teren są po stronie Zamawiającego, w zakresie jakie przewidziano w dokumentacji projektowej

Pytanie nr 11

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przewiertu rurą stalową z przewodowaniem rury przeznaczonej do by passu pod droga w ul. Poligonowej jako rozwiązanie zamienne dla wykonania estakady?

Zamawiający dopuszcza wykonanie przewiertu pod ulicą Poligonową. Wszelkie koszty tego rozwiązania, tj. zajęcia pasa drogowego, sporządzenia dokumentacji i uzgodnień – po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 12

Prosimy o podanie wysokości estakady na jaka ma zostać uniesiona rura DN 600 stanowiąca by -pass? Czy jej wysokość ma umożliwiać przejazd samochodów ciężarowych?

Wysokość ma umożliwić przejazd samochodów ciężarowych. Wykonawca uzgodni szczegóły techniczne u Zarządcy drogi. Po stronie Wykonawcy koszt dokumentacji oraz zajęcie pasa drogowego.

Pytanie nr 13

W przypadku wykonania estakady na wysokości umożliwiającej przejazd samochodów ciężarowych rzędna dna rurociągu tłocznego będzie wynosić h>4 m p.p.t. czy w związku z powyższym zamawiający potwierdza że układ pompowy zasilający przewód rurociągu tłocznego oraz by-pass posiada geometryczną wysokość podnoszenia umożliwiającą pracę bez zakłóceń?

Zamawiający opiera się na opracowaniu projektowym, wykonanym przez BPBK we Wrocławiu, które dokonało stosownych obliczeń hydraulicznych wraz z doborem by-passu i estakady. Ewentualne dodatkowe pytania składać należy do autora projektu.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drogi tymczasowej przy zastosowaniu drogowych płyt żelbetowych?

Tak, dopuszcza

 Pytanie nr 15

Zgodnie z warunkami technicznymi w zakresie wykonania robót w komorze W4 należy zdemontować armaturę przedziałową i odpowietrzającą wraz z zasuwą (DN 800) i króćcami przejściowymi należy oczyścić z korozji i zabezpieczyć dwukrotnie farbami antykorozyjnymi, w związku z powyższym zapisem prosimy o informację i potwierdzenie, że zasuwa w tej komorze jest szczelna i nie będzie potrzeby jej wymiany na nową, jak również pozostałych kształtek. Czy Zamawiający wymaga zabezpieczania antykorozyjnego również wewnątrz armatury farbami antykorozyjnymi? W przypadku konieczności zabezpieczenia od wewnątrz czas związany z konserwacją armatury zostanie znacznie wydłużony.

Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne armatury wyłącznie od zewnątrz. W przypadku stwierdzenia niesprawności technicznej zasuwy Zamawiający na podstawie protokołu konieczności zleci jej wymianę na nową.

Pytanie nr 16

Prosimy o określenie zakresu robót dla komory W6 tak jak dla pozostałych komór w warunkach technicznych

Zakres taki sam jak dla pozostałych komór, tj. uszczelnienie studni, konserwacja zasuwy oraz pozostałych kształtek żeliwnych, wg. opisu w dokumentacji.

Pytanie nr 17

Zgodnie z warunkami technicznymi w zakresie wykonania robót w komorze W12A należy oczyścić z korozji rurociąg żeliwny oraz połączenia śrubowe i oczyszczone elementy należy zabezpieczyć dwukrotnie farbami antykorozyjnymi, w związku z powyższym zapisem prosimy o informację i potwierdzenie, że istniejące elementy rurociągu w komorze, które nie podlegają wymianie należy zabezpieczyć wyłącznie od zewnątrz bez ich demontażu. Czy zasuwa DN 100 z napędem ręcznym podlega wymianie w tej komorze?

Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów wyłącznie od zewnątrz. Zasuwa DN100 podlega wymianie.

Pytanie nr 18

Zgodnie z warunkami technicznymi w zakresie wykonania robót w komorze W15 należy oczyścić z korozji rurociąg żeliwny oraz połączenia śrubowe i oczyszczone elementy należy zabezpieczyć dwukrotnie farbami antykorozyjnymi, w związku z powyższym zapisem prosimy o informację i potwierdzenie, że istniejące elementy rurociągu w komorze, które nie podlegają wymianie należy zabezpieczyć wyłącznie od zewnątrz bez ich demontażu. Czy zasuwa DN 100 z napędem ręcznym podlega wymianie w tej komorze?

Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów wyłącznie od zewnątrz. Zasuwa DN100 podlega wymianie.

Pytanie nr 19

Zgodnie z warunkami technicznymi w zakresie wykonania robót w komorze W17 należy elementy rurociągu i armatury i zabezpieczyć dwukrotnie farbami antykorozyjnymi, w związku z powyższym zapisem prosimy o informację i potwierdzenie, że oczyszczenie i zabezpieczenie armatury i rurociągu ma zostać wykonane wyłącznie od zewnątrz. W przypadku konserwacji wewnątrz znacznie zostanie wydłużony czas pracy zwiany z konserwacja tej armatury, która będzie musiała zostać zdemontowana. Prosimy o potwierdzenie, iż w tej komorze zarówno kształtki i armatura nie podlegają wymianie.

Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów wyłącznie od zewnątrz. Zasuwa DN100 podlega wymianie.

Pytanie nr 20

Zgodnie z warunkami technicznymi w zakresie wykonania robót w komorze 22 która jest komorą odpowietrzającą z zasuwą przedziałową należy oczyścić z korozji połączenia śrubowe i oczyszczone elementy należy zabezpieczyć dwukrotnie farbami antykorozyjnymi, w związku z powyższym zapisem prosimy o informację i potwierdzenie, że pozostałe elementy rurociągu w komorze, nie podlegają zabezpieczeniu antykorozyjnemu lub wymianie. W zakresie robót do wykonania w tej komorze jest jeszcze uszczelnienie wycieku z dławicy zasuwy odcinającej DN 800 mm, prosimy o określenie sposobu i zakresu prac do wykonania w ramach tego uszczelnienia.

 Naprawa poprzez wymianę szczeliwa w dławicy

Pytanie nr 21

Czy w przypadku braku możliwości j uszczelnienia wycieku z dławicy zasuwy odcinającej DN 800 w komorze 22, należy wymienić zasuwę na nową wraz kompletem nowych połączeń śrubowych?

  Zamawiający nie przewiduje wymiany zasuwy na tym etapie prac

Pytanie nr 22

W ogłoszeniu o przetargu został postawiony między innymi następujący warunek dopuszczający do udziału w postepowaniu: „W okresie ostatnich 10 lat przed datą wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy — w tym okresie wykonali przynajmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem í wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w szczególności wykonali renowację rurociągu tłocznego o średnicy min 600mm i odcinku jednorazowym (od komory startowej do komory końcowej) me krótszym niż 200m.” Z uwagi na fakt, że renowacja rurociągów tłocznych o tak dużej średnicy jest stosunkowo rzadko wykonywana w technologiach bezwykopowych, a technologia wykonania renowacji rurociągu tłocznego o średnicy 500 czy 400 mm nie różni się od renowacji rurociągu o średnicy 600 mm, tak postawiony warunek dopuszczenia do postępowania wydaje się być tendencyjny i stanowi utrudnianie uczciwej konkurencji, ponieważ ogranicza udział firm posiadających wystarczające kwalifikacje, aby wykonać prawidłowo przedmiotowe zamówienie. W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści przedmiotowego warunku dopuszczającego do udziału w postępowaniu na następującą: „W okresie ostatnich 10 lat przed datą wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie wykonali przynajmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem í wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w szczególności wykonali przynajmniej jedną renowację rurociągu tłocznego o średnicy min 600mm i odcinku jednorazowym (od komory startowe/ do komory końcowej) nie krótszym niż 200m.”?

Zamawiający wymaga referencji z wykonania co najmniej dwóch renowacji rurociągu tłocznego lub grawitacyjnego o średnicy nie mniejszej niż 600mm i odcinku jednorazowym (od komory startowej do komory końcowej) nie krótszym niż 200m.

Pytanie nr 23

Czy zamawiający mógłby doprecyzować jakie roboty uzna za „ odpowiadające swoim rodzajem (…) robotom  budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia”?

 Roboty remontowe w technologii rękawa termoutwardzalnego w rurociągach tłocznych lub grawitacyjnych.

Pytanie nr 24

Czy wykonanie remontu odcinka kolektora tłocznego o wartości podobnej lub wyższej niż przedmiotowe zamówienie o średnicy min 6OOmm i odcinku jednorazowym (od komory startowej do komory końcowej] nie krótszym niż 200m, będzie spełniało przedmiotowy wymóg Zamawiającego

Referencje mają dotyczyć co najmniej dwóch renowacji o charakterze opisanym w Ogłoszeniu postępowania przetargowego oraz w dodatkowych wyjaśnieniach.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 26.02.2020

Pytanie nr 1

Spółka zawarła ze swoim bankiem prowadzącym rachunek główny umowę automatycznych depozytów, zgodnie z którą na koniec dnia roboczego następuje automatyczne lokowanie środków pozostająych na rachunku głównym na wewnętrzny rachunek depozytowy (konto techniczne) i zwrot tych środków na początku nastepnego dnia roboczego.

Pytanie Spółki: Czy potwierdzenie istnienia środków pozostających na lokacie automatycznej będzie uznane przez Zamawiajacego jako spełniające warunki przetargowe?

TAK.

Pytanie nr 2

W ramach rachunku głównego Spółki, na podstawie przepisów odgórnych, prowadzony jest rachunek VAT, na który wpływają należności Spółki w części VAT.

Pytanie Spółki: Czy potwierdzenie istnienia środków pozostajacych na rachunku VAT będzie uznane przez Zamawiającego jako spełniające warunki przetargowe?

TAK.


Protokół nr 06/2020 z dnia 03.03.2020r z posiedzenia Komisji Przetargowej w sprawie otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym


Zawiadomienie nr 190/2020r z dnia 13.03.2020r o wyborze najkorzystniejszej oferty. 


Spółka Wodno-Ściekowa „PROSNA” informuje, że w dniu 27/03/2020 została podpisana umowa na realizację robót budowlanych, będących przedmiotem przetargu pn. „Remont odcinka kolektora tłocznego DN800 w Kościelnej Wsi wraz z organizacją robót, wymianą zużytej armatury oraz uszczelnieniem komór – od komory W7 do końcówki rur PEHD”,
z firmą:

AARSLEFF Sp. z o.o., Aleja Wyscigowa 6, 02-681 Warszawa

Data ogłoszenia: 27 marca 2020R

Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna” wszystkim uczestnikom przetargu sklada podziekowania za udzial wyrażając uznanie za włożony wkład pracy w przygotowanie oferty.