Efekty oczyszczania ścieków

 

Informacja środowiskowa 2020

 

  1. Gospodarka ściekowa

 

Zbiorcze zestawienie ilości i jakości ścieków dopływających do oczyszczalni

 

Ilości ścieków dopływających

[tys.m3 ]

 

Jakość ścieków dopływających

 

 

2018

 

2019

 

2020

 

wskaźniki

zawartość zanieczyszczeń

[mg/dm3]

ładunki zanieczyszczeń

[kg/rok]

2018

2019

2020

2018

2019

2020

5 928

5 658

5 853

BZT5

738

703

680

4 375 071

4 090 920

3 858 372

ChZT-Cr

1 590

1 513

1 609

9 425 965

8 194 250

8 714 460

Zawiesiny ogólne

609

664

671

3 610 323

3 669 345

3 786 270

Azot ogólny

102

97

100

604 685

555 165

564 372

Fosfor ogólny

12,3

12,0

12,1

72 918

68 620

68 442

 

 Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki Prosny wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-1.7322.133.2014 z dnia 31.12.2014 r.  Pozwolenie obowiązuje do 31.12.2024 r.

 

Zbiorcze zestawienie ilości i jakości ścieków oczyszczonych wprowadzonych do wód

 

Ilości wprowadzonych ścieków

[tys.m3 ]

                                                               Jakość wprowadzonych ścieków                                                           

 

 

wg

pozwole

 

2018

 

2019

 

2020

wskaźniki

zawartość zanieczyszczeń

[mg/dm3]

ładunki zanieczyszczeń

[kg/rok]

 

nia

 

 

 

 

wg pozwolenia

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

12 639

5 928

5 658

5 853

BZT5

15,0

4,3

3,95

4,30

25 729

22 500

24 522

 

ChZT-Cr

125

42,9

42,4

45,74

254 027

239 477

260 226

 

Zawiesiny ogólne

35,0

5,3

5,2

6,69

31 123

29 566

38 064

 

Azot ogólny

10,0

7,4

6,6

5,95

43 573

36 967

32 940

 

Fosfor ogólny

1,0

0,27

0,28

0,21

1 601

1 618

1 182

 

 

 

  1. Gospodarka odpadami

Sposób postępowania z odpadami uregulowany jest w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR.VI.7243.106.2011 z dnia 07.05.2012 r. – ważne do dnia 06.05.2022 r.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów

 

Lp.

 

Kod odpadów

 

Rodzaj odpadów

Ilość wytworzonych odpadów [Mg]

wg pozwolenia

2018

2019

2020

1

19 08 01

Skratki

130,00

55,1

58,2

55,1

2

19 08 02

Zawartość piaskowników

550,00

163,7

208,4

157,2

3

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

26 000,00

11 098,5*

11 028,3*

10 998,3*

4

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

1,00

0,64

0,34

0

5

13 02 08

Inne oleje silnikowe, przekładowe                   i smarowe

2,50

0,720

1,150

2,290

6

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,70

0

0

0,22

7

15 02 02

Sorbenty, materiały filtracyjne

2,00

0,844

0,500

1,700

8

16 02 13

Zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne

0,10

0,001

0

0

9

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

0,10

0,014

0

0

10

16 05 06

Chemikalia laboratoryjne i analityczne        (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

0,50

0,178

0,067

0,124

11

16 06 02

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

0,01

0,002

0

0

12

17 02 03

Tworzywa sztuczne

2,00

0

0

0,90

13

17 04 07

Mieszaniny metali

5,00

1,9

4,4

0

14

17 06 04

Materiały izolacyjne

0,20

0

0,02

0,02

15

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy

5,00

0

0,36

0

* –  100 % wytworzonych osadów ściekowych poddano odzyskowi