Efekty oczyszczania ścieków

Informacja środowiskowa 2021

 
 

  1. Gospodarka ściekowa

Zbiorcze zestawienie ilości i jakości ścieków dopływających do oczyszczalni

 

 

Ilości ścieków dopływających

[tys.m3 ]

Jakość ścieków dopływających

 

2019

2020

2021

wskaźniki

zawartość zanieczyszczeń

[mg/dm3]

ładunki zanieczyszczeń

[kg/rok]

2019

2020

2021

2019

2020

2021

5 658

5 853

6 110

BZT5

703

680

634

4 090 920

3 858 372

3 936 160

ChZT-Cr

1 513

1 609

1 536

8 194 250

8 714 460

9 587 820

Zawiesiny ogólne

664

671

658

3 669 345

3 786 270

4 142 750

Azot ogólny

97

100

94

555 165

564 372

584 365

Fosfor ogólny

12,0

12,1

11,9

68 620

68 442

74 095

 

  

Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki Prosny wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-1.7322.133.2014 z dnia 31.12.2014 r.  Pozwolenie obowiązuje do 31.12.2024 r.

 

 

Zbiorcze zestawienie ilości i jakości ścieków oczyszczonych wprowadzonych do wód

 

Ilości wprowadzonych ścieków

[tys.m3 ]

                                                               Jakość wprowadzonych ścieków                                                           

 

 

wg

pozwole

2019

2020

2021

wskaźniki

zawartość zanieczyszczeń

[mg/dm3]

ładunki zanieczyszczeń

[kg/rok]

 

nia

       

wg pozwolenia

2019

2020

2021

2019

2020

2021

 

12 639

5 658

5 853

6 110

BZT5

15,0

3,95

4,30

3,96

22 500

24 522

21 772

 

ChZT-Cr

125

42,4

45,74

44,85

239 477

260 226

277 298

 

Zawiesiny ogólne

35,0

5,2

6,69

6,29

29 566

38 064

37 194

 

Azot ogólny

10,0

6,6

5,95

7,05

36 967

32 940

36 573

 

Fosfor ogólny

1,0

0,28

0,21

0,30

1 618

1 182

1 909

 

 

  1. Gospodarka odpadami

Sposób postępowania z odpadami uregulowany jest w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR.VI.7243.106.2011 z dnia 07.05.2012 r. – ważne do dnia 06.05.2022 r.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów

 

Lp.

 

Kod odpadów

 

Rodzaj odpadów

Ilość wytworzonych odpadów [Mg]

wg pozwolenia

2019

2020

2021

1

19 08 01

Skratki

130,00

58,2

55,1

66,1

2

19 08 02

Zawartość piaskowników

550,00

208,4

157,2

143,7

3

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

26 000,00

11 028,3*

10 998,3*

11 039,2*

4

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

1,00

0,34

0

0,169

5

13 02 08

Inne oleje silnikowe, przekładowe                   i smarowe

2,50

1,150

2,290

1,720

6

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,70

0

0,22

0,221

7

15 02 02

Sorbenty, materiały filtracyjne

2,00

0,500

1,700

1,505

8

16 02 13

Zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne

0,10

0

0

0,007

9

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

0,10

0

0

0,01

10

16 05 06

Chemikalia laboratoryjne i analityczne        (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

0,50

0,067

0,124

0,157

11

16 06 02

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

0,01

0

0

0

12

17 02 03

Tworzywa sztuczne

2,00

0

0,90

0,025

13

17 04 07

Mieszaniny metali

5,00

4,4

0

0

14

17 06 04

Materiały izolacyjne

0,20

0,02

0,02

0,008

15

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy

5,00

0,36

0

0,259

* –  100 % wytworzonych osadów ściekowych poddano odzyskowi