Efekty oczyszczania ścieków

Informacja środowiskowa 2019

  1. Gospodarka ściekowa

Zbiorcze zestawienie ilości i jakości ścieków dopływających do oczyszczalni

Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki Prosny wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-1.7322.133.2014 z dnia 31.12.2014 r.  Pozwolenie obowiązuje do 31.12.2024 r.

Zbiorcze zestawienie ilości i jakości ścieków oczyszczonych wprowadzonych do wód

2. Gospodarka odpadami

Sposób postępowania z odpadami uregulowany jest w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR.VI.7243.106.2011 z dnia 07.05.2012 r. – ważne do dnia 06.05.2022 r.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów