CENNIK

1. Cennik odbioru ścieków dopływających do oczyszczalni w Kucharach

 

Zgodnie z uchwałą nr 2/2008 z dnia 28.01.2008r. Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA” (zmienionej uchwałą nr 11/2015 z dnia 02.12.2015r.) cena za odbiór i oczyszczenie 1m3 ścieków wynosi 2,89zł.
Dla klientów wprowadzających ścieki do kolektora Spółki na terenie miasta Kalisza cena za odbiór ścieków jest zgodna z taryfą Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu.

 

2. Cennik odbioru ścieków dowożonych

Zgodnie z uchwałą nr 2/2008 Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA” (zmienionej uchwałą nr 6/2009 z dnia 09.06.2009 r. i uchwałą nr 9/2012 z dnia 21.05.2012 r.) cena za odbiór 1m3 ścieków dowożonych do stacji zlewnej w Kucharach wynosi:

  • dla ścieków bytowych                 –   5,50 zł,
  • dla ścieków przemysłowych       – 10,50 zł, 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń w ściekach dowożonych, ustalonych w umowie, 

cena za odbiór 1m3 ścieków dowożonych uzależniona jest od wartości przekroczenia i wynosi:

                                         przekroczenie     10% do 100%     –    25,00 zł/m3,

                                                              100% do 200%     –    50,00 zł/m3,

                                                              200% do 300%     –    75,00 zł/m3,

                                                              300% do 400%     –  100,00 zł/m3,

                                                              400% do 500%     –  125,00 zł/m3,

                                                              500% do 600%     –  150,00 zł/m3,

                                                              600% i więcej       –  200,00 zł/m3.

3. Cennik odbioru odpadów dowożonych do oczyszczalni ścieków w Kucharach w celu przetwarzania

 

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena netto

(zł/Mg)

Cena brutto

(zł/Mg)

1.

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

55,00

67,65

2.

07 06 99

Inne niewymienione odpady

40,00

49,20

3.

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

20,00

24,60

4.

19 08 09

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

55,00

67,65

5.

19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

55,00

67,65

  
 

Lp.

Rodzaj analizy laboratoryjnej odpadu

Cena netto

(zł)

Cena brutto (zł)

1.

sucha masa ogólna

26,00

31,98

2.

sucha masa organiczna

35,00

43,05

1) Spółka dopuszcza możliwość negocjacji cen w zależności od ilości i jakości odpadu oraz regularności ich dowozu.

2) Możliwość przyjęcia odpadu uzależniona jest od warunków zawartych w decyzji Starosty Pleszewskiego OS.6322.2.2016 z dnia 14.03.2016 r.

3) Spółka przyjmuje tylko odpady w postaci płynnej.