CENNIK

1. Cennik odbioru ścieków dopływających do oczyszczalni w Kucharach

 

Zgodnie z uchwałą nr 2/2008 z dnia 28.01.2008r. Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA” (zmienionej uchwałą nr 11/2015 z dnia 02.12.2015r.) cena za odbiór i oczyszczenie 1m3 ścieków wynosi 2,89zł.
Dla klientów wprowadzających ścieki do kolektora Spółki na terenie miasta Kalisza cena za odbiór ścieków jest zgodna z taryfą Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu.

 

2. Cennik odbioru ścieków dowożonych

Zgodnie z uchwałą nr 2/2008 Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA” (zmienionej uchwałą nr 6/2009 z dnia 09.06.2009 r. i uchwałą nr 9/2012 z dnia 21.05.2012 r.) cena za odbiór 1m3 ścieków dowożonych do stacji zlewnej w Kucharach wynosi:

  • dla ścieków bytowych                 –   5,50 zł,
  • dla ścieków przemysłowych       – 10,50 zł, 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń w ściekach dowożonych, ustalonych w umowie, 

cena za odbiór 1m3 ścieków dowożonych uzależniona jest od wartości przekroczenia i wynosi:

                                         przekroczenie     10% do 100%     –    25,00 zł/m3,

                                                              100% do 200%     –    50,00 zł/m3,

                                                              200% do 300%     –    75,00 zł/m3,

                                                              300% do 400%     –  100,00 zł/m3,

                                                              400% do 500%     –  125,00 zł/m3,

                                                              500% do 600%     –  150,00 zł/m3,

                                                              600% i więcej       –  200,00 zł/m3.

3. Cennik odbioru odpadów dowożonych do oczyszczalni ścieków w Kucharach w celu przetwarzania

 

 

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena netto

(zł/Mg)

Cena brutto

(zł/Mg)

1.

02 03 04

Surowce i produkcja nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

55,00

67,65

2.

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

55,00

67,65

3.

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

55,00

67,65

4.

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

50,00

61,50

5.

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

55,00

67,65

6.

07 06 99

Inne niewymienione odpady

40,00

49,20

7.

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

20,00

24,60

8.

19 08 09

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

55,00

67,65

9.

19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

55,00

67,65

10.

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

50,00

61,50

Lp.

Rodzaj analizy laboratoryjnej odpadu

Cena netto

(zł)

Cena brutto (zł)

1.

sucha masa ogólna

26,00

31,98

2.

sucha masa organiczna

35,00

43,05

1) Spółka dopuszcza możliwość negocjacji cen w zależności od ilości i jakości odpadu oraz regularności ich dowozu.

2) Możliwość przyjęcia odpadu uzależniona jest od warunków zawartych w decyzji Starosty Pleszewskiego OS.6322.2.2016 z dnia 14.03.2016 r.

3) Spółka przyjmuje tylko odpady w postaci płynnej.