CENNIK

1. Cennik odbioru ścieków dopływających do oczyszczalni w Kucharach

 

Zgodnie z uchwałą nr 2/2008 z dnia 28.01.2008r. Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA” (zmienionej uchwałą nr 11/2015 z dnia 02.12.2015r.) cena za odbiór i oczyszczenie 1m3 ścieków wynosi 2,89zł.
Dla klientów wprowadzających ścieki do kolektora Spółki na terenie miasta Kalisza cena za odbiór ścieków jest zgodna z taryfą Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu.

 

2. Cennik odbioru ścieków dowożonych

Zgodnie z uchwałą nr 2/2008 Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA” (zmienionej uchwałą nr 6/2009 z dnia 09.06.2009 r. i uchwałą nr 9/2012 z dnia 21.05.2012 r.) cena za odbiór 1m3 ścieków dowożonych do stacji zlewnej w Kucharach wynosi:

  • dla ścieków bytowych                 –   5,50 zł,
  • dla ścieków przemysłowych       – 10,50 zł, 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń w ściekach dowożonych, ustalonych w umowie, 

cena za odbiór 1m3 ścieków dowożonych uzależniona jest od wartości przekroczenia i wynosi:

                                         przekroczenie     10% do 100%     –    25,00 zł/m3,

                                                              100% do 200%     –    50,00 zł/m3,

                                                              200% do 300%     –    75,00 zł/m3,

                                                              300% do 400%     –  100,00 zł/m3,

                                                              400% do 500%     –  125,00 zł/m3,

                                                              500% do 600%     –  150,00 zł/m3,

                                                              600% i więcej       –  200,00 zł/m3.

3. Cennik odbioru odpadów dowożonych do oczyszczalni ścieków w Kucharach w celu przetwarzania

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto (zł/Mg) Cena brutto (zł/Mg)
1. 02 03 01 Szlamy z mycia, czyszczenia, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców 40,00 49,20
2. 02 03 04 Surowce i produkcja nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 55,00 67,65
3. 02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 55,00 67,65
4. 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 55,00 67,65
5. 02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 55,00 67,65
6. 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze 50,00 61,50
7. 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 55,00 67,65
8. 02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 55,00 67,65
9. 07 06 99 Inne niewymienione odpady 40,00 49,20
10. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 20,00 24,60
11. 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 55,00 67,65
12. 19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 55,00 67,65
13. 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 40,00 49,20
14. 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 50,00 61,50
Lp. Rodzaj analizy laboratoryjnej odpadu Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
1. sucha masa ogólna 26,00 31,98
2. sucha masa organiczna 35,00 43,05

1) Spółka dopuszcza możliwość negocjacji cen w zależności od ilości i jakości odpadu oraz regularności ich dowozu.

2) Możliwość przyjęcia odpadu uzależniona jest od warunków zawartych w decyzji Starosty Pleszewskiego OS.6322.2.2016 z dnia 14.03.2016