System kogeneracyjny (CHP)

W roku 2008 Zarząd Spółki podjął decyzję o wyposażeniu Oczyszczalni Ścieków w jednostkę kogeneracyjną.

Rok później uruchomiono pierwszą jednostkę kogeneracyjną typu MDE MB 3066 L4 firmy MTU, o mocy elektrycznej 192 kW oraz cieplnej 214 kW.

W wyniku spalania biogazu w jednostkach kogeneracyjnych powstaje energia cieplna i energia elektryczna. Energia elektryczna wytwarzana przez agregaty kogeneracyjne jest wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni. Energia cieplna (odbierana w postaci wody gorącej o parametrach 90/70 OC jest wykorzystywana do celów technologicznych (podgrzewania osadu w zamkniętych komorach fermentacyjnych) oraz na cele grzewcze (centralne ogrzewanie budynków).

W roku 2015 uruchomiono drugą jednostkę typu TCG2016V08C produkcji MWM (obecnie Caterpilar), o mocy elektrycznej 400 kW oraz mocy cieplnej 407 kW.

Sprawność ogólna średnioroczna zespołu jednostek wynosi obecnie ok. 80%. Całość energii wytworzonej spełnia warunki dla wydania świadectw z pochodzenia dla wysokosprawnej kogeneracji.

Spółka z tytułu produkcji energii elektrycznej osiąga następujące korzyści:

  1. uniknięcie zakupu energii elektrycznej od operatora elektroenergetycznego,
  2. zysk ze sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów (świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych),
  3. zysk ze sprzedaży tzw. żółtych certyfikatów (świadectw pochodzenia energii z wysokosprawnej kogeneracji).

Produkcja energii ze źródeł własnych pokrywa obecnie ok. 65% zapotrzebowania energii na potrzeby oczyszczania ścieków.

Na wykresach poniżej pokazano produkcję energii elektrycznej w źródłach wytwarzania należących do Spółki, w latach 2010-2021 oraz zakup energii na potrzeby oczyszczania ścieków w latach 2010-2021.