System Zarządzania Środowiskowego

Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna” stosuje system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie: Eksploatacja Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kucharach

 

Najważniejszym celem, jaki stawia sobie Spółka Wodno – Ściekowa „PROSNA” jest ochrona wód Prosny oraz dbałość o zasoby wód podziemnych. Dla potwierdzenia skutecznej realizacji tego podstawowego celu, w styczniu 2003 roku, Zarząd spółki przyjął zgodnie z międzynarodową normą ISO 14001:1996 założenia Polityki Środowiskowej, które stanowią integralną część wszelkich podejmowanych działań. W 2005 roku Spółka dostosowała istniejący system zarządzania środowiskowego do wymagań określonych w normie ISO 14001:2004, co potwierdzone zostało wydaniem nowego certyfikatu na zgodność z niżej wymienioną normą. W 2018 roku Spółka przeszła audit recertyfikacji systemu wg normy ISO 14001:2015.

Posiadanie certyfikatu zarządzania środowiskowego potwierdza, że istotne aspekty środowiskowe Spółki są pod stałą kontrolą, przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego i zapobiegają zagrożeniom związanym z ciągłym rozwojem gospodarczym.

Certyfikat ISO 14001:2015

Polityka środowiskowa