Statut spółki

aktualizacja 2.09.2020

ROZDZIAŁ I
Nazwa, siedziba, cele Spółki oraz środki do ich osiągnięcia

§ 1

 1. Spółka wodna nosi nazwę Spółka Wodno – Ściekowa „PROSNA” zwana dalej Spółką.
 2. Siedzibą Spółki jest miasto Kalisz.
 3. Spółka utworzona jest na czas nieokreślony.
 4. Spółka działa na części zlewni rzeki Prosny, obejmującej miasto Kalisz, gminę Gołuchów, gminę i miasto Nowe Skalmierzyce oraz miejscowości okoliczne.

§ 2

 1. Celem Spółki jest ochrona wód zlewni rzeki Prosny w obszarze działania, poprzez:
  1) Działania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w dziedzinie gospodarowania wodami,
  2) Przyjmowanie i oczyszczanie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych,
  3) Zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w procesie oczyszczalnia ścieków,
  4) Produkcję energii odnawialnej,
  5) Przetwarzanie odpadów,
  6) Przygotowywanie i realizacja inwestycji dla osiągnięcia ww. celów,
  7) Eksploatacje wybudowanych obiektów,
  8) Prowadzenie działalności rolniczej,
  9) Inne działania służące realizacji celu.
 2. Cel ten będzie osiągnięty przez:
  1) budowę grupowej oczyszczalni ścieków,
  2) budowę kolektorów przerzutowych ścieków,
  3) eksploatację wybudowanych urządzeń,
  4) budowę i eksploatację innych obiektów związanych z działalnością Spółki.
 3. Spółka może realizować cele, o których mowa w ust. 1 i 2 poprzez przekazanie wybudowanych i eksploatowanych obiektów lub ich wydzierżawienie innym podmiotom dla ułatwienia realizacji zadań statutowych.

§ 3

 1. Środki finansowe dla osiągnięcia celów Spółki to:
  1) składki i inne świadczenia członków oraz osób prawnych i fizycznych nie będących członkami Spółki,
  2) wpływy z majątku i opłaty za świadczone usługi,
  3) pomoc udzielana przez Państwo i samorządy terytorialne,
  4) pożyczki, kredyty i dotacje,
  5) wpływy z innych źródeł.
 2. Zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Spółki w stosunku do jej członków, członków organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  b) przekazywania majątku Spółki na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
ROZDZIAŁ II
Członkowie Spółki

§ 4

 1. Członkami Spółki są osoby fizyczne i prawne,
 2. Spółka prowadzi rejestr swych członków, składający się z dwóch części
  a/ Wykazu członków z podaniem ich oznaczenia, wskazaniem ich siedziby i adresów,
  b/ Zestawienia świadczeń wniesionych na rzecz Spółki.
 3. Przyjęcie do Spółki nowego członka następuje na jego wniosek w drodze uchwały Zarządu.
 4. Osoba prawna lub fizyczna będąca następcą prawnym członka Spółki otrzymuje
  potwierdzenie swego członkostwa w formie uchwały Zarządu.
 5. Wykluczenie członka ze Spółki następuje w drodze uchwały Zarządu w razie:
  1) rażącego naruszenia obowiązków statutowych,
  2) szczególnych względów gospodarczych.
 6. Członek Spółki może z niej wystąpić.
  Zarząd zobowiązany jest podjąć uchwałę w tej sprawie w ciągu trzech miesięcy.

§ 5

Członek Spółki jest uprawniony do:
1) udziału w Walnym Zgromadzeniu członków Spółki,
2) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zgłaszania kandydatów do tych organów,
3) żądania od organów Spółki informacji w zakresie statutowej działalności Spółki.

§ 6

Członek Spółki obowiązany jest do:
1) stosowania się do Statutu oraz uchwał organów Spółki,
2) opłacania składek
3) współpracy z organami Spółki,
4) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

§ 7

 1. Członkowie Spółki wnoszą składki roczne wyliczane proporcjonalnie do ilości ścieków wytwarzanych w poprzednim roku kalendarzowym.
 2. Ilość ścieków wytwarzanych deklaruje członek do końca stycznia każdego roku, a potwierdzają przedsiębiorstwa prowadzące gospodarkę ściekową w mieście/ gminie na których obszarze działa Spółka.
 3. Składki poszczególnych członków mogą być zmienione w oparciu o indywidualne porozumienia. Porozumienia zawiera Zarząd Spółki a nową składkę umieszcza się w planie rzeczowo – finansowym Spółki.
 4. Ogólną kwotę składek na dany rok, z uwzględnieniem zawartych przez Zarząd porozumień, ustala Walne Zgromadzenie przy uchwaleniu planu rzeczowo – finansowego.
 5. O wysokości składek i terminie ich wpłacania oraz rodzaju, wartości i sposobie wykonania innych świadczeń zawiadamia się pisemnie członków Spółki.
ROZDZIAŁ III
Organy i służby Spółki

§ 8

Organami Spółki są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 9

 1. Działalność i kompetencje Walnego Zgromadzenia określa ustawa „Prawo wodne”.
 2. Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować i podejmować uchwały zwykłą
  większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Spółki, za wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany Statutu, rozwiązania Spółki Wodnej, połączenia z inną spółką wodną lub podziału Spółki wodnej, które to uchwały zapadają większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Spółka wodnej”.
  2a. Członkowi Spółki na Walnym Zgromadzeniu przysługuje 1 głos.
 3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku w celu zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego za rok ubiegły oraz dla uchwalenia takiego planu na dany rok obrachunkowy.
 4. Ponadto Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd na pisemny wniosek:
  a) Komisji Rewizyjnej,
  b) co najmniej jednej trzeciej członków Spółki,
  Wniosek będzie skuteczny, gdy do wniosku dołączone będzie uzasadnienie i proponowany porządek obrad.
 5. Walne Zgromadzenie może być również zwołane z inicjatywy Zarządu w innych przypadkach na podstawie uchwały Zarządu, określającej przyczynę i proponowany porządek obrad.
 6. Walne Zgromadzenie zwołuje się w drodze pisemnego zawiadomienia członków Spółki o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad. Zawiadomienie winno być dostarczone członkom na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Członek Spółki może zgłosić w przeciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia własne propozycje uzupełnienia porządku obrad z podaniem uzasadnienia. Zgłoszenie będzie skuteczne po spełnieniu tych warunków. Uzupełniony o uzasadnione propozycje członków projekt porządku obrad Zarząd dostarcza członkom nie później niż 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie decyduje w głosowaniu o przyjęciu porządku obrad zwykłą większością głosów.
 7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zawiadamia Starostę.
 8. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu osoby nie będące członkami Spółki, zaproszone przez Zarząd.
 9. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego, który powołuje dwóch protokolantów. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisują przewodniczący i protokolanci.
  Kopie protokółu wraz z uchwałami Zarząd przesyła Staroście w terminie 7 dni od daty ich podjęcia, zaś członkom Spółki w terminie 2 tygodni od daty Walnego Zgromadzenia.
 10. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w sposób jawny lub tajny. Decyduje o tym Walne Zgromadzenie.

§ 10

 1. Zakres działania Zarządu określa ustawa „Prawo wodne”.
 2. W skład Zarządu wchodzą:
  1) prezes,
  2) wiceprezes,
  3) sekretarz,
  4) członkowie Zarządu wybierani w liczbie określonej każdorazowo przez Walne Zgromadzenie, nie więcej niż 4 osoby.
 3. Zarząd wybiera ze swego składu prezesa, wiceprezesa, sekretarza.
 4. Zarząd może oddelegować swego członka do pracy etatowej jako dyrektora Spółki określając jego zadania i wynagrodzenie. W stosunkach Spółki z tak zatrudnionym członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 5. Zarząd jest wybierany spośród członków Spółki na okres pięciu lat. Osoba prawna desygnuje swego przedstawiciela do kandydowania do Zarządu.
  Członków Zarządu wybiera się na okres wspólnej kadencji trwającej od momentu wyboru do Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia ich funkcji. Kadencja wygasa najpóźniej z dniem odbycia tego Walnego Zgromadzenia.
 6. Wyboru i odwołania członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
 7. Kadencja członków Zarządu wybieranych dla uzupełnienia jego składu upływa z końcem kadencji całego Zarządu.
 8. Wynagrodzenie Zarządu ustala Walne Zgromadzenie stosowną uchwałą.

§ 11

 1. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa, który przewodniczy posiedzeniu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
 2. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu.
 3. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz dokumenty finansowe podpisują prezes lub wiceprezes oraz jeden członek Zarządu lub członek Zarządu i dyrektor (pełnomocnik) lub członek Zarządu i pełnomocnik lub dwie osoby upoważnione do tego przez Zarząd (pełnomocnicy).

§ 12

 1. Bieżące działania Spółki prowadzą służby etatowe.
 2. Strukturę Spółki, wielkość i organizację służb etatowych ustala Zarząd.
 3. Na czele służb etatowych stoi dyrektor.
 4. Dyrektor Spółki zapewnia realizację wszystkich zadań objętych uchwałami Walnego Zgromadzenia i Zarządu.
 5. Zarząd określa zakres uprawnień dyrektora i może upoważnić go do dokonywania niektórych czynności Zarządu.
 6. Zarząd zatrudnia dyrektora, z-cę dyrektora i głównego księgowego.
 7. Dyrektor nawiązuje stosunek pracy z pozostałymi pracownikami.

§ 13

 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do kontroli działalności Spółki.
 2. Zakres działania Komisji Rewizyjnej reguluje ustawa „Prawo wodne” i Statut.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółki na okres pięciu lat. Osoba prawna desygnuje swego przedstawiciela do kandydowania do Komisji Rewizyjnej.
 4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie jej członkowie.
 5. Komisja Rewizyjna dokonuje czynności kontrolnych także na żądanie jednej trzeciej liczby członków Spółki.
 6. Wyboru i odwołania członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
 7. Do kadencji członków Komisji Rewizyjnej stosuje się przepisy § 10 ustęp 5 i ustęp 7, odpowiednio.
 8. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli, przy czym jej członkowie nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 9. Wynagrodzenie Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zgromadzenie stosowną uchwałą.
ROZDZIAŁ IV
Gospodarka finansowa

§ 14

 1. Spółka prowadzi swą działalność w oparciu o budżet zwany planem rzeczowo – finansowym.
 2. Plan rzeczowo – finansowy uchwalany jest przez Walne Zgromadzenie na okres 1 roku obrachunkowego. Do czasu przyjęcia planu rzeczowo – finansowego przez Walne Zgromadzenie Zarząd prowadzi działalność Spółki w oparciu o prowizorium budżetowe przyjęte uchwałą Zarządu.
 3. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
 4. Plan rzeczowo – finansowy zawiera:
  1) wykaz planowanych przychodów z podaniem źródeł oraz wydatków z podaniem ich przeznaczenia,
  2) komentarz i objaśnienia poszczególnych pozycji.
 5. Zasadny ustalania należności:
  1) należności za oczyszczanie ścieków uchwala Walne Zgromadzenie w oparciu o prognozowane wpływy i wydatki na dany rok obrachunkowy,
  2) należności za oczyszczanie ścieków mogą być zróżnicowane dla poszczególnych odbiorców usług nie będących członkami Spółki, w zależności od jakości dostarczanych ścieków,
  3) Spółka może zawierać indywidualne porozumienia z odbiorcami usług oczyszczania ścieków oraz kształtować należności za te usługi w zależności od jakości ścieków, warunków technicznych odbioru ścieków oraz świadczeń wnoszonych na rzecz Spółki.
 6. W ramach zatwierdzonego planu rzeczowo – finansowego w roku obrachunkowym Zarząd może przesuwać środki pomiędzy danymi pozycjami do wysokości ustalonej w tym planie.
 7. Komisja Rewizyjna może zażądać badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. Zarząd zobowiązany jest zlecić takie badanie.
ROZDZIAŁ V
Zakończenie działalności

§ 15

 1. Sposób rozwiązania i likwidacji Spółki określa ustawa „Prawo wodne”.
 2. Mienie pozostałe po rozwiązaniu lub likwidacji Spółki przypada Członkom Spółki w proporcjach wynikających z sumy świadczeń wniesionych na rzecz Spółki od chwili jej założenia z uwzględnieniem denominacji i waloryzacji tych świadczeń poprzez zastosowanie wskaźników wzrostu cen produkcji budowlano – montażowej, publikowanej przez GUS, zaktualizowanych na dzień zakończenia postepowania likwidacyjnego.

aktualizacja 2.09.2020