Rys historyczny

Spółka Wodno-Ściekowa „PROSNA” w Kaliszu została utworzona w grudniu 1985 roku i zarejestrowana w Księdze Wodnej Województwa Kaliskiego 16 stycznia 1986r.Spółkę założyli przedstawiciele 42 zakładów z Kalisza, Ostrowa Wlkp. i Nowych Skalmierzyc w celu budowy grupowej oczyszczalni ścieków z systemem kanałów (kolektorów) ściekowych. Do budowy przystąpiono na podstawie decyzji lokalnych władz miejskich i wojewódzkich.

Do roku 1992 wybudowano 14,8 km kolektora przerzutowego (średnica 800-1600 mm) z Ostrowa Wlkp., dwa budynki przepompowni ścieków w Ostrowie Wlkp. i Nowych Skalmierzycach, wykupiono teren pod oczyszczalnię ścieków w Kucharach i przygotowano zaplecze budowy na terenie przyszłej oczyszczalni.

Po utworzeniu samorządów gminnych i uzyskaniu przez nie osobowości prawnej władze Ostrowa Wlkp. podjęły decyzję o budowie własnej oczyszczalni ścieków bez względu na poniesione dotychczas ogromne nakłady na budowę kolektora przerzutowego do G.O.Ś. w Kucharach. Tej separatystycznej decyzji i jej skutkom nie udało się zapobiec. Nastąpiło przerwanie budowy oraz załamanie programu inwestycyjnego i dwuletni kryzys organizacyjny.

W 1994r. Miasto Kalisz, wobec narastających problemów ekologicznych, podjęło decyzję o przystąpieniu do Spółki „PROSNA” i kontynuacji budowy oczyszczalni ścieków. W 1995r. do spółki przystąpiła Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, dzięki czemu oczyszczalnia utrzymała swój grupowy charakter. Od tego momentu datuje się renesans spółki i rozpoczęcie nowego programu inwestycyjnego, obejmującego oczyszczalnię dla Kalisza i Nowych Skalmierzyc, kolektory przerzutowe oraz dwa duże kolektory w samym Kaliszu.

W zmienionej sytuacji ekonomicznej kraju oraz bez Ostrowa Wlkp. pierwotna wielkość oczyszczalni musiała ulec zmianie. Przewidziano więc mniejszą oczyszczalnię, o przepustowości 40.000m3/dobę. Po rozstrzygnięciu nieograniczonego przetargu w czerwcu 1995r. podpisano umowę z generalnym wykonawcą, którym została Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o. z Poznania. We wrześniu 1996r. przystąpiono do prac projektowych, a na początku roku 1997 rozpoczęto budowę pierwszych obiektów. W listopadzie 1999r. zakończono budowę kolektorów przerzutowych oraz obiektów części mechanicznej oczyszczalni i przystąpiono do przesyłu ścieków z Kalisza oraz rozruchu części mechanicznej. W roku 2000 uruchomiono część biologiczną I etap, a w roku 2001 oczyszczalnia osiągnęła efekt ekologiczny. W grudniu 2001r., Spółka PROSNA uzyskała pozwolenie na eksploatację obiektów. Budowę wszystkich kolektorów w Kaliszu zakończono w marcu 2003r.

Obecnie Spółka Wodno-Ściekowa „PROSNA” w Kaliszu będąca właścicielem wybudowanych obiektów prowadzi ich eksploatację. GOŚ odbiera ścieki z Kalisza, Nowych Skalmierzyc i Gminy Gołuchów (Kościelna Wieś i Kuchary), oczyszcza je i odprowadza do rzeki Prosny, przepływającej w odległości 950m od oczyszczalni. Po uruchomieniu Zakładu stan wód rzeki Prosny radykalnie się poprawił.

Po odejściu zakładów ostrowskich i kilkunastu kaliskich głównie z powodu upadłości lub likwidacji, Spółka liczy obecnie 13 członków. Członkami Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA” są także trzy samorządy: Miasto Kalisz, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce oraz od 2006 roku Gmina Gołuchów.