Regulamin wycieczek

Od dnia 16 października 2008r wprowadzono „Regulamin wycieczek zorganizowanych na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kucharach”

 1. Wycieczki na teren GOŚ Kuchary organizowane są w celu upowszechniania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.
 2. W wycieczkach do GOŚ Kuchary mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych od klasy IV, gimnazjów, szkół średnich, studenci oraz zorganizowane grupy dorosłych.
 3. Termin wycieczki musi zostać zgłoszony pisemnie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie winno zawierać nazwę instytucji, cel wycieczki, imienną listę uczestników oraz imienny wykaz opiekunów.
 4. Liczebność grupy nie może przekraczać 25 osób. Dyrektor Spółki – GOŚ Kuchary może wyrazić zgodę na zwiększenie liczebności grupy, jednakże w takim przypadku liczebność grupy nie może przekraczać 30 osób, łącznie z opiekunami.
 5. Minimalną liczbę opiekunów wycieczki ustala się:
  – dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum – 1 opiekun na 15 uczestników wycieczki,
  – dla młodzieży szkół średnich – 1 opiekun na 20 uczestników wycieczki,
  – dla studentów – 1 opiekun na 25 uczestników wycieczki.
 6. Wszystkich uczestników wycieczki zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez przewodnika wycieczki i opiekunów wycieczki.
 7. Wszystkich uczestników wycieczki zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów bhp w czasie trwania wycieczki. Ponadto każdy uczestnik wycieczki zostanie wyposażony w kamizelkę odblaskową, w której zobowiązany jest poruszać się na terenie oczyszczalni.
 8. Wszystkich uczestników wycieczki zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obiektów.
 9. Zabrania się samowolnego oddalania się od wycieczki bez zgody przewodnika bądź opiekuna wycieczki.
 10. Na terenie GOŚ Kuchary zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
 11. W miejscach zwiedzanych, zwłaszcza w biurowcu Spółki, należy zachować ciszę i spokój.
 12. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych podczas wycieczki należy natychmiast poinformować przewodnika wycieczki.
 13. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych należy natychmiast zawiadomić przewodnika bądź opiekuna wycieczki.
 14. Ze strony Spółki za zorganizowanie wycieczki odpowiedzialny jest DO.
 15. Dyrektor Spółki wyznacza osobę pełniącą funkcję przewodnika wycieczki.
 16. Zobowiązuje się opiekuna wycieczki do wpisania się w Rejestr osób odwiedzających GOŚ Kuchary (udostępniony przez DO w sekretariacie Spółki).

Pobierz dokument w formacie pdf