Dotacja UE do zadania pn. „Rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Kucharach k.Kalisza”

Informacja nt. dotacji UE do zadania

„Rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Kucharach k.Kalisza”

W sierpniu 2016 r. Spółka Wodno – Ściekowa PROSNA przystąpiła do realizacji inwestycji
pn. „Rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Kucharach k.Kalisza”.

Na drodze przetargu publicznego wyłoniony został Wykonawca robót. W ramach zadania zostaną wybudowane następujące obiekty:

 • selektor o objętości 345 m3,
 • reaktor biologiczny Carrousel o objętości czynnej 8750 m3,
 • dwa osadniki wtórne, każdy o średnicy 43 m,
 • pompownia recyrkulacji osadu nadmiernego,
 • drogi wewnętrzne,
 • instalacja AKPiA,
 • instalacje elektryczne,
 • zewnętrzne sieci technologiczne,
 • komory rozdziały i komory pomiarowe,
 • zbiornik buforowy osadu przefermentowanego o objętości czynnej 85 m3,
 • zieleń izolacyjna,
 • instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 KW.

Rozbudowa oczyszczalni zwiększy jej wydajność z obecnych 200.600 RLM do 236.667 RLM oraz przepustowość Qdśr z 16600 m3 do 18000 m3. Rozbudowa przyczyni się do zapewnienia ciągłego oczyszczania ścieków w stopniu określonym w decyzji wodno – prawnej oraz umożliwi odbiór nowych ilości ścieków od mieszkańców. Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej podniesie stopień niezależności energetycznej zakładu.

Całkowita wartość projektu wynosi 17.656.000,00 zł (netto) i została określona na drodze postępowania przetargowego. W wymienionej kwocie zawarte są także koszty nadzoru inwestorskiego oraz promocji.

27 kwietnia 2017 roku Spółka Wodno – Ściekowa PROSNA podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie Projektu
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Kwota uzyskanej dotacji wynosi 11.255.700,00 PLN (słownie jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset i 00/100 PLN).

Pozyskana dotacja umożliwi sfinansowanie zadania przy zachowaniu dotychczasowej ceny odbioru ścieków od klientów Spółki Wodno – Ściekowej PROSNA.