Postępowanie przetargowe na roboty budowlane – Wymiana istniejącego zbiornika biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kucharach k/Kalisza.


Postępowanie przetargowe na roboty budowlane

Wymiana istniejącego zbiornika biogazu na terenie Oczyszczalni ścieków w Kucharach k/Kalisza

ogłasza

Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, według zasad zawartych w załącznikach:

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym

Wzór umowy

Pozostałe dokumenty:

Kosztorysy i przedmiary

Projekt budowlany

Informacja RODO

oferta ważna do 01.09.2021

przeprowadzanego zgodnie z Art. 701 i następnych Kodeksu Cywilnego

(odwołanie do poszczególnych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) ma charakter pomocniczy)

Data ogłoszenia: 12 sierpnia 2021.

 

AKTUALIZACJA z dnia 19/08/2021:

Zmianie ulega Pkt. 3 Podpunkt h „Ogłoszenia o postępowaniu przetargowym” 

„Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prac rozbiórkowych nie wcześniej niż 8 TYGODNI przed terminem rozpoczęcia prac związanych z montażem zbiornika.”

PYTANIA z dnia 24/08/2021: 

Pytanie:

W obecnej sytuacji epidemiologicznej, coraz częściej zdarzają się opóźnienia w dostawie materiałów, które nie są w żaden sposób spowodowane przez Zamawiającego te materiały. Sytuacja taka może się nasilić w aspekcie potencjalnej kolejnej fali koronawirusa. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że sytuacja taka spowoduje nieprzewidywane wcześniej opóźnienia które będą przyczyną nie dotrzymanie terminu umownego realizacji prac. Czy Zamawiający w takim przypadku potraktuje tą sytuację jako siłę wyższą i nie będzie naliczał kar umownych, czy też będzie naliczał kary umowne?

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Spółki o tym fakcie. Nie mogą być to okoliczności istniejące lub znane Wykonawcy już w momencie zawarcia umowy. W celu potwierdzenia wpływu wskazanych okoliczności na wykonanie umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożenia stosownych dokumentów i oświadczeń. Jeżeli Spółka uzna, że przedstawione okoliczności w istocie mają wpływ na należyte wykonanie umowy w ten sposób, że mogą doprowadzić do opóźnienia jej wykonania, a ponadto zostaną dostatecznie udowodnione, sytuacja taka może zostać uznana za spowodowaną siłą wyższą i wówczas dopuszczalna będzie zmiana umowy w zakresie terminu jej wykonania o ile nie ulegnie zwiększeniu wynagrodzenie należne Wykonawcy”.