Postępowanie przetargowe na roboty budowlane – Przebudowa kolektora dosyłowego DN1200 na terenie oczyszczalni ścieków w Kucharach k/Kalisza

Postępowanie przetargowe na roboty budowlane

Wykonanie przebudowy kolektora dosyłowego sieci kanalizacji sanitarnej DN1200 na terenie oczyszczalni ścieków w Kucharach k/Kalisza

ogłasza

Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu, według zasad zawartych w załącznikach:

Ogłoszenie postępowania przetargowego

Wzór umowy

pozostałe dokumenty do wglądu w siedzibie Spółki

oferta ważna do 14.10.2020

przeprowadzanego zgodnie z Art. 701 i następnych Kodeksu Cywilnego

(odwołanie do poszczególnych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) ma charakter pomocniczy)

Data ogłoszenia: 25 września 2020

 

———————————————————————————————————————–

INFORMACJA

 W dniu 15.10.2020r Spółka Wodno – Ściekowa Prosna, na posiedzeniu Komisji Przetargowej, w sprawie przetargu na roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa kolektora dosyłowego sieci kanalizacyjnej sanitarnej DN1200 wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 252/2 obręb Kuchary, gmina Gołuchów”,  wybrała ofertę od firmy MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Goleniowie. 

———————————————————————————————————————————————- 

Informujemy, że w drodze postępowania przetargowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa kolektora dosyłowego sieci kanalizacji sanitarnej DN1200 na terenie działki 252/2 w Kucharach, została wybrana oferta firmy Biuro Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne w Kaliszu – inspektor nadzoru Jan Lenartowski.