Postępowanie przetargowe – Projekt i budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 995,4 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacją na terenie działek o Nr 225/7, 226/3, 227/3 oraz 228/3 obręb Kuchary, gmina Gołuchów

Odpowiedzi na pytania z dnia 14 stycznia 2020r

Informacja dot. przedłużenia terminu składania ofert.

Uwzględniając prośby oferentów, termin składania ofert przedłuża się do dnia 08 lutego 2021r do godz.12.00.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 08.02.21r o godz. 12.15.

Informacja dot. formy kosztorysu.

Pytanie: „Czy wystarczy, że do oferty dołączymy kosztorys wykonany w Excelu (wzór w załączniku)?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inną (uproszczoną) formę kosztorysu, który będzie załącznikiem do oferty.

EXCEL Kalkulacja Kosztów 1MW – wzór uproszczony

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 02/02/2021.

  1. Czy osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych może być osoba, która od 10 lat posiada uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada doświadczenie w kierowaniu robotami na stanowisku Inspektor nadzoru budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy 2MWp oraz 1MWp ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej sytuacji.

Kierownik robót elektrycznych powinien spełniać wszystkie wymagania określone w Regulaminie postepowania przetargowego Sekcja VII, Pkt.2 Warunki szczegółowe dla oferentów, Podpunkt 2c.

  1. W pkt XI lit A regulaminu postępowania przetargowego Zamawiający pisze: 

„Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.  Zamawiający zatrzyma wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana” Ze względu na to, iż zamierzamy złożyć wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej informuję, że nie ma możliwości zatrzymania wadium złożonego w takiej formie.  Czy w takim przypadku Zamawiający przewiduje przed podpisaniem umowy złożenie zabezpieczenia należytego wykonania robót w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego?

Proszę o wyjaśnienie powyższego ze względu na ograniczenia ze strony gwaranta, który odmawia wystawienia gwarancji wadialnej w świetle zapisów zamieszczonych w Regulaminie postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający zwróci wadium po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

———————————————————————————————-

W dniu 08.02.2021r  Komisja Przetargowa Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA” dokonała otwarcia złożonych ofert na zadanie pn. :

„Projekt i budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na terenie działek o nr.225/7,226/3 oraz 228/3, obręb Kuchary, gmina Gołuchów”.    Oferty złożyły dwie firmy:

  1. 3PNSU  Cienia Pierwsza 35 ,62-860 Opatówek,
  2. NETCABLE Sp.z.o.o Sp.K. ul. Matejki 28/5 , 59-220 Legnica.

Oferty zostały złożone w terminie i czasie określonym w regulaminie przetargu.

Otwarcie ofert nastąpiło w obecności przedstawiciela firmy NETCABLE.

Komisja przystąpi do dalszych prac w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

Informacja nt. rozstrzygnięcia ofert przetargowych